Verlof

 

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, ontvangen we graag een melding via Social Schools. Fijn is wanneer u dit voor 8.00 uur doet met opgaaf van reden.

Ook leerkrachten kunnen ziek worden. De kinderen krijgen dan les van een invalleerkracht of van één van de andere aanwezige leerkrachten of leerkrachtondersteuners. We streven er altijd naar te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd.

Toestemming voor verlof

In bijzondere gevallen mag uw kind buiten de vakanties en vrije dagen vrij van school. U heeft hiervoor toestemming nodig van de directie.

Er zijn een aantal mogelijkheden om in aanmerking te komen voor extra verlof:

1.      bij ziekte

2.      bij doktersbezoek e.d. – wel wordt van u verwacht dat afspraken zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

3.      bij vervulling van godsdienstplichten

4.      in andere belangrijke gevallen

De school mag maximaal 10 schooldagen per jaar verlof geven voor punt 3 en 4. Wordt dit aantal overschreden, dan moeten de ouders schriftelijk toestemming vragen aan de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

Om misverstanden en verschillende interpretaties te voorkomen specificeren we punt 4 in:

-        verhuizing van gezin

-        huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad

-        ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad

-        een ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad

-        bevalling van de moeder

-        als de werkgever de werknemer verplicht vakantie te nemen buiten de schoolvakanties. Dit moet altijd aangetoond worden met een werkgeversverklaring.

-        als een ouder op medisch voorschrift op vakantiemoet en de kinderen dan wil meenemen. Dit moet altijd aangetoond worden met een medische verklaring.

Een verlofaanvraag kunt u doen via Social Schools. U ziet hierin ook of het verlof is toegekend.

We houden alle absenties en het te laat op school komen bij in onze administratie. Dit is wettelijk verplicht. Wanneer kinderen hierin opvallend vaak voorkomen nodigen we de ouders uit voor een gesprek. Indien nodig zullen wij het verzuim, of het te vaak te laat op school komen, melden bij de leerplichtambtenaar.