Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Hierin zitten drie ouders en drie personeelsleden. De MR spreekt zowel voor ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/ de schooldirectie doet. Belangrijke instrumenten van de MR zijn het instemmings-en het adviesrecht. De MR houdt zich onder andere bezig met het schooljaarplan, de schoolgids, financiën, de jaarkalender, de veiligheid en de voorzieningen op school, de kwaliteit van het onderwijs en veranderingstrajecten. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn terug te vinden op de jaarkalender. Voor vragen kunt u terecht bij de leden van de MR.

 

De oudergeleding:

·        Foeke Bijma (voorzitter)

·        Roos Glastra

·        Edo Feenstra

 

De personeelsgeleding:

·        Inez Bootsma

·        Grytsje Lanting 

·        Rixt Marieke van der Berg

 

E-mailadres: mr-ikcalbertineagnesschool@pcboleeuwarden.nl

 

Naast de MR van de eigen school is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen van onze vereniging. Deze houdt zich bezig met school overstijgende zaken.