Ons onderwijs

 

Daltonontwikkeling waarin je gelooft!

In maart 2005 heeft de Nederlandse Daltonvereniging de school het officiële Daltonpredikaat verleend. Om de vijf jaar vindt er een visitatie plaats om vast te stellen of de school nog voldoet aan de kenmerken van een Daltonschool. De laatste visitatie heeft plaatsgevonden in april 2015. Hieruit bleek dat we ons met recht een goede Daltonschool mogen noemen.

Het Daltononderwijs in Nederland bestaat al meer dan tachtig jaar. De Nederlandse Daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes:· zelfstandigheid· samenwerking· vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid)

Onderwijs, en dus ook Daltononderwijs, is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de Daltonuitgangspunten. Hieruit zijn uiteindelijk de vijf huidige kernwaarden ontwikkeld:

 

Vijf Daltonkernwaarden van waaruit wij werken:

 

Effectiviteit en doelmatigheid

Deze waarde legt specifiek vast dat onderwijs gaat over rendement van leren, over opbrengsten, over het scheppen van gelijke kansen voor ieder kind, over weten wat je voor ogen hebt, welke doelen je wilt bereiken.

Vrijheid in gebondenheid

Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Vrijheid betekent, binnen ons onderwijs, verantwoordelijkheid nemen voor jouw ontwikkeling, jouw handelen, voor het maken van jouw keuzes .Op deze manier is er ruimte voor ieder individu om recht te doen aan eigenheid, eigen interesses, eigen behoeften, eigen doelen. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen leidt automatisch tot ver- en gebondenheid. Je bent in het leren en leven namelijk niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor de ander en jouw omgeving. Door het aanbrengen van kaders door middel van afspraken ten aanzien van leerstof, werkafspraken en schoolregels leren kinderen hun vrijheid te gebruiken.

Zelfstandigheid

Deze waarde gaat over jezelf in al jouw mogelijkheden leren kennen. Vertrouwen op jezelf, is de basis voor zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfstandig leven. We stimuleren kinderen probleemoplossend te denken zodat ze leren eigen beslissingen te nemen en gevolgen te overzien. Om zo onafhankelijk hun verantwoordelijkheid te durven en te kunnen nemen binnen de schoolomgeving en de wereld waarin zij lerend leven.

Samenwerken

Als individuzijn we onderdeel van de samenleving. Dit woord zegt alles; in de wereld leven we samen, zijn we op elkaar aangewezen. Om zelf hieraan te kunnen deelnemen, is het van belang dat je als kind leert, om samen te werken, samen te leren en samen te leven. Onze school biedt kinderen daarom een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren.

Reflectie

Open en eerlijk naar jezelf, jouw werk en jouw ontwikkeling kijken, stimuleert het continue proces van leren. Daarnaast ontstaat er ruimte om eigenaar van je eigen leef-en leerproces te worden. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Op een Daltonschool is het kritisch kijken en denken naar het eigen professioneel handelen vanzelfsprekend. We willen samen goed onderwijsbieden voor ieder kind en weten dat alles begint bij het reflecteren op eigen én teambreed handelen. De huidige en laatste ontwikkelingen leiden tot het ontstaan van het Dalton IKC waar alle medewerkers Daltongeschoold zijn.