Kinderopvang

Binnen ons Dalton IKC bieden wij kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij opvang en onderwijs op elkaar aansluiten en elkaar versterken. 

De eerste dag wennen op de dagopvang 

De eerste ervaringen van kinderen en ouders met de opvang zijn erg bepalend. Hebben ouders het gevoel dat zij welkom zijn en dat er persoonlijke aandacht is voor hun kind, dan zullen ouders en kinderen zich sneller thuis voelen. 

Bij de wenperiode van een baby is het belangrijk dat het ritme op het kinderdagverblijf niet te veel afwijkt van het thuisritme. De vaste pedagogisch medewerker van het kind zorgt zoveel mogelijk in zijn/haar aanwezigheid voor de baby. De baby wordt aan de andere kinderen voorgesteld, zodat de kinderen weten hoe het nieuwe kind heet. Het nieuwe kind kan i.v.m. de vele nieuwe indrukken eerder worden opgehaald. 

De eerste dag wennen voor peuters op de dagopvang en speelleergroep 

Tijdens de eerste keren laten we de groepsruimte aan de nieuwe peuter/dreumes zien, zodat hij/zij goed weet waar de verschillende hoeken zijn en waar alles staat. Iedere ochtend in de kring worden de vaste routines herhaald en het dagritme besproken, zodat de peuter/dreumes dit zich langzaam eigen kan maken. Door de voorspelbaarheid en door in te spelen op de gevoelens en behoeften van de peuter/dreumes bouwen we aan vertrouwde relaties en een veilig pedagogisch klimaat. 

Welbevinden   

Hierbij gaat het om emotionele veiligheid. Door goed voor kinderen te zorgen, door voorspelbaarheid en sensitieve manier met hen om te gaan, bouwen de medewerkers aan vertrouwde relaties en een veilig pedagogisch klimaat. Zo kan elk kind zichzelf zijn, zich ontspannen en veilig voelen. Vanuit die veilige basis kunnen kinderen zich in een eigen tempo en op eigen wijze ontwikkelen. 

Samen met ouders zorgen we dat we op de hoogte zijn van de context waar binnen het kind speelt, leert en leeft. De thuis- en IKC omgeving zijn daarbij van belang. 

Samen opvoeden 

Ouders en medewerkers zijn elkaars partner in de opvoeding (zie ook “Visie op leren en opvoeden bij het jonge kind”)   Om de samenwerking zo optimaal mogelijk te organiseren hanteren wij een aantal instrumenten. 

- Het kennismakingsgesprek 

- Communicatie rond het halen en brengen 

- Het gewenningsgesprek 

- Het reguliere oudergesprek 

- Het overdrachtsgesprek 

De ontwikkeling van uw kind 

Wij zorgen voor een veilige vertrouwde omgeving. De inrichting van de omgeving speelt een belangrijke rol bij het volop tot ontwikkeling kunnen komen.   We reiken kinderen gericht spel en leermogelijkheden aan en bieden ruimte om zelf op onderzoek te gaan. Wij vinden de inrichting van de ruimte van belang Voor het volgen van de ontwikkeling van het kind maken we gebruik van observatiesystemen.  Voor de dagopvang, de speelleergroep en de BSO maken wij gebruik van het kindvolgsysteem KIJK!. In de kleutergroepen hanteren ze het leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep (MKG) 

Buitenschoolse opvang

Kinderen kunnen voor of na schooltijd gebruik maken van de voor- of naschoolse opvang. Ook hier is de Daltonvisie leidend.